Menu Zamknij

Lotos dla związkowców – oferta handlowa

OFERTA HANDLOWA
PROGRAM KART RABATOWYCH DLA
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
GDAŃSK, 22.01.2018

PROFIL FIRMY
Grupa Kapitałowa LOTOS, w skład której wchodzi spółka LOTOS PALIWA, emitent kart paliwowych, jest koncernem naftowym prowadzącym działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów i towarów naftowych. Działa zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym. Sprzedaż detaliczna odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem sieci stacji paliw; własnych i partnerskich.

Spółka LOTOS Paliwa oferuje własny program kart paliwowych LOTOS Biznes, akceptowany w sieci ponad 490 stacji własnych i partnerskich LOTOS. Atlas stacji LOTOS akceptujących program LOTOS Biznes dostępny na stronie www jak poniżej, po zaznaczeniu opcji „Akceptowane karty: LOTOS Biznes”
www.lotos.pl/25/dla_kierowcy/stacje_lotos

Szczegółowe dane kontaktowe oraz informacje o dostępnych na stacjach produktach i usługach można znaleźć po podanym powyżej adresem. Udostępniamy także bezpłatną aplikację mobilną umożliwiającą m.in. zlokalizowanie najbliższej stacji lub zaplanowanie trasy: www.lotos.pl/1451/dla_kierowcy/aplikacje_mobilne/lotos_dla_kierowcy

WARUNKI RABATOWANIA w ramach programu KART LOTOS Biznes dla NSZZ SOLIDARNOŚĆ
• 10 gr./l. rabat na zakup ON i PB
• 7 gr./l. rabat na zakup LPG
• 15 gr./l. rabat na zakup paliw Premium – ON Dynamic, PB98 Dynamic
• 15% rabat na usługi myjni
• 10% rabat na zakup olejów silnikowych i płynów do spryskiwaczy

Płatność jest regulowana z rabatem w momencie transakcji na stacji; Związek nie odpowiada za zobowiązania i płatności członków.

Powyższe rabaty:
✓ obowiązują w sieci wszystkich stacji LOTOS w Polsce
✓ są naliczane od ceny obowiązującej na stacji w momencie realizacji transakcji
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KART
Z uwagi na ważny społeczny wymiar Państwa działalności oferujemy całkowite zwolnienie z opłat za wydanie i zarządzanie kartami.
✓ Pierwsze wydanie karty 0 PLN/ 1 karta
✓ Wydanie dodatkowych kart 0 PLN / 1 karta
✓ Wydanie duplikatu karty 0 PLN / 1 karta
Przyznany rabat będzie obowiązywał w całej sieci stacji paliw LOTOS, co ma duże znaczenie w przypadku wyjazdów wakacyjnych i świątecznych; pozwoli także Państwa członkom oszczędzać na kosztach codziennego korzystania z samochodu.

KARTA RABATOWA – KORZYŚCI DLA CZŁONKA
W oferowanej Państwu wersji karta stanowi atrakcyjne, nowoczesne narzędzie pozwalające wygodnie realizować zakupy paliw, towarów i usług na potrzeby prywatne Państwa członków i ich rodzin korzystając z sieci stacji LOTOS.Istotną z punktu widzenia użytkownika korzyścią jest możliwość uzyskania rabatu, którego jako indywidualny klient stacji nie byłby w stanie otrzymać.

Użytkownik otrzymując kartę LOTOS Biznes odnosi następujące korzyści:
• atrakcyjny system rabatowania
• prawo udostępniania karty np. członkom rodziny w ramach przyznanego limitu karty
• prosta formuła rozliczeń – płatność na stacji z natychmiastowym uwzględnieniem rabatu

KARTA RABATOWA – KORZYŚCI DLA ZWIĄZKU
Z punktu widzenia Państwa Związku karta stanowi istotną korzyść dla członków, z tytułu której nie ponosicie Państwo żadnych kosztów. Korzystanie z kart nie generuje żadnych obowiązków podatkowych, ani po stronie Związku, ani członków.
Z uwagi na model rozliczeń kart, w którym nie ma możliwości wystawiania faktur do transakcji przy ich użyciu Państwa członkom prowadzącym własną działalność gospodarczą umożliwimy zawarcie indywidualnych umów gotówkowych LOTOS Biznes na preferencyjnych warunkach handlowych identycznych z niniejszą ofertą.

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
Każda karta zabezpieczona jest kodem PIN, znanym jedynie posiadaczowi karty. Gotówkowa formuła rozliczeń ogranicza do zera ryzyko strat w przypadku utraty karty, nawet w sytuacji ujawnienia kodu PIN.

RODZAJ WYDAWANYCH KART
Każda karta zostanie wydana w prostej, łatwej w zarządzaniu formule, o parametrach identycznych dla wszystkich kart:
– Karta wystawiona na imię i nazwisko użytkownika
– Każda z kart będzie posiadała limit dopuszczający dokonanie łącznych zakupów przy jej użyciu do kwoty 2000 zł w miesiącu kalendarzowym. Kwota ta powinna w wystarczającym stopniu zabezpieczyć prywatne potrzeby członków Związku i ich rodzin.

MODEL WSPÓŁPRACY
OBOWIĄZKI PO STRONIE CZŁONKA ZWIĄZKU:
• Złożenie zamówienia z uwzględnieniem podania ilości zamawianych kart (max. 1 karta dla jednego użytkownika). Z uwagi na wymogi ustawy o ochronie danych osobowych do wydania karty niezbędne jest osobiste podpisanie wniosku o kartę.
OBOWIĄZKI PO STRONIE ZWIĄZKU:
Sprawdzony model obsługi kart pozwala ograniczyć Państwa obowiązki w zakresie obsługi kart do niezbędnego minimum:
• Udostępnianie członkom formularza zamówienia karty
• Gromadzenie wypełnionych przez członków zamówień i potwierdzanie uprawnień danej osoby do skorzystania z oferty
• Wypełnienie elektronicznej wersji zamówienia kart na podstawie papierowych zamówień zebranych od zainteresowanych (prosty plik Excel) z uwzględnieniem konieczności podania następujących danych:
o Numer ewidencyjny członka, którego dotyczy zamówienie (numer może być zastąpiony np. inicjałami w przypadku braku numeru ewidencyjnego)
o Imię i nazwisko użytkownika
o Ilość zamawianych kart (max. 1 karta na osobę)
• Przesłanie do LOTOS Paliwa zamówień w postaci papierowej i elektronicznej. W przypadku braku elektronicznego zamówienia kart zamówienie obsłużą pracownicy LOTOS Paliwa, może to jednak wydłużyć proces wydania kart.
• Dystrybucja otrzymanych z LOTOS Paliwa kart
• Zlecanie blokad kart członków występujących ze Związku.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZEDŁOŻENIA PRZEZ PAŃSTWA W CELU ZAWARCIA UMOWY I NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY:
▪ Niezbędne będzie wyłącznie podpisanie umowy zgodnie z reprezentacją Związku ujętą we wpisie do KRS.
Niniejsza oferta jest ważna do dnia 31.05.2018.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Z poważaniem
Marcin Gerwatowski
Szef Regionu
Dział Klientów Flotowych
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
Tel. Kom. 505 001 636